انواع لایه ها و داده های جی آی اسی (Shape File) یا همان شیپ فایل ها را می توانید از این سایت تهیه کنید.

شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان ایلام شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان ایلام
لایه ی شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان ایلام قابل استفاده در نرم افزار Arc GIS این لایه پهنه بندی خطر زلزله در سطح استان را نشان می دهد. در این لایه خطر زلزله در سه سطح طبقه بندی شده است که شامل "خطر متوسط"، "خطر بالا" و "خطر بسیار بالا"ست. هر تعداد از این طبقات ممکن است در یک استان وجود داشته...
قیمت: 40,000 ریال     تعداد صفحات:     مشاهده توضیحات

شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان هرمزگان شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان هرمزگان
لایه ی شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان هرمزگان قابل استفاده در نرم افزار Arc GIS این لایه پهنه بندی خطر زلزله در سطح استان را نشان می دهد. در این لایه خطر زلزله در سه سطح طبقه بندی شده است که شامل "خطر متوسط"، "خطر بالا" و "خطر بسیار بالا"ست. هر تعداد از این طبقات ممکن است در یک استان وجود داشته...
قیمت: 40,000 ریال     تعداد صفحات:     مشاهده توضیحات

شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان همدان شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان همدان
لایه ی شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان همدان قابل استفاده در نرم افزار Arc GIS این لایه پهنه بندی خطر زلزله در سطح استان را نشان می دهد. در این لایه خطر زلزله در سه سطح طبقه بندی شده است که شامل "خطر متوسط"، "خطر بالا" و "خطر بسیار بالا"ست. هر تعداد از این طبقات ممکن است در یک استان وجود داشته...
قیمت: 40,000 ریال     تعداد صفحات:     مشاهده توضیحات

شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان گلستان شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان گلستان
لایه ی شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان گلستان قابل استفاده در نرم افزار Arc GIS این لایه پهنه بندی خطر زلزله در سطح استان را نشان می دهد. در این لایه خطر زلزله در سه سطح طبقه بندی شده است که شامل "خطر متوسط"، "خطر بالا" و "خطر بسیار بالا"ست. هر تعداد از این طبقات ممکن است در یک استان وجود داشته...
قیمت: 30,000 ریال     تعداد صفحات:     مشاهده توضیحات

شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان گیلان شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان گیلان
لایه ی شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان گیلان قابل استفاده در نرم افزار Arc GIS این لایه پهنه بندی خطر زلزله در سطح استان را نشان می دهد. در این لایه خطر زلزله در سه سطح طبقه بندی شده است که شامل "خطر متوسط"، "خطر بالا" و "خطر بسیار بالا"ست. هر تعداد از این طبقات ممکن است در یک استان وجود داشته...
قیمت: 40,000 ریال     تعداد صفحات:     مشاهده توضیحات

شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان فارس شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان فارس
لایه ی شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان فارس قابل استفاده در نرم افزار Arc GIS این لایه پهنه بندی خطر زلزله در سطح استان را نشان می دهد. در این لایه خطر زلزله در سه سطح طبقه بندی شده است که شامل "خطر متوسط"، "خطر بالا" و "خطر بسیار بالا"ست. هر تعداد از این طبقات ممکن است در یک استان وجود داشته...
قیمت: 40,000 ریال     تعداد صفحات:     مشاهده توضیحات

شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان اصفهان شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان اصفهان
لایه ی شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان اصفهان قابل استفاده در نرم افزار Arc GIS این لایه پهنه بندی خطر زلزله در سطح استان را نشان می دهد. در این لایه خطر زلزله در سه سطح طبقه بندی شده است که شامل "خطر متوسط"، "خطر بالا" و "خطر بسیار بالا"ست. هر تعداد از این طبقات ممکن است در یک استان وجود داشته...
قیمت: 40,000 ریال     تعداد صفحات:     مشاهده توضیحات

شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان آذربایجان شرقی شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان آذربایجان شرقی
لایه ی شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان آذربایجان شرقی قابل استفاده در نرم افزار Arc GIS این لایه پهنه بندی خطر زلزله در سطح استان را نشان می دهد. در این لایه خطر زلزله در سه سطح طبقه بندی شده است که شامل "خطر متوسط"، "خطر بالا" و "خطر بسیار بالا"ست. هر تعداد از این طبقات ممکن است در یک استان وجود داشته...
قیمت: 40,000 ریال     تعداد صفحات:     مشاهده توضیحات

شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان چهارمحال و بختیاری شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان چهارمحال و بختیاری
لایه ی شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان چهارمحال و بختیاری قابل استفاده در نرم افزار Arc GIS این لایه پهنه بندی خطر زلزله در سطح استان را نشان می دهد. در این لایه خطر زلزله در سه سطح طبقه بندی شده است که شامل "خطر متوسط"، "خطر بالا" و "خطر بسیار بالا"ست. هر تعداد از این طبقات ممکن است در یک استان وجود داشته...
قیمت: 40,000 ریال     تعداد صفحات:     مشاهده توضیحات

شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان بوشهر شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان بوشهر
لایه ی شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان بوشهر قابل استفاده در نرم افزار Arc GIS این لایه پهنه بندی خطر زلزله در سطح استان را نشان می دهد. در این لایه خطر زلزله در سه سطح طبقه بندی شده است که شامل "خطر متوسط"، "خطر بالا" و "خطر بسیار بالا"ست. هر تعداد از این طبقات ممکن است در یک استان وجود داشته...
قیمت: 40,000 ریال     تعداد صفحات:     مشاهده توضیحات

شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان آذربایجان غربی شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان آذربایجان غربی
لایه ی شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان آذربایجان غربی قابل استفاده در نرم افزار Arc GIS این لایه پهنه بندی خطر زلزله در سطح استان را نشان می دهد. در این لایه خطر زلزله در سه سطح طبقه بندی شده است که شامل "خطر متوسط"، "خطر بالا" و "خطر بسیار بالا"ست. هر تعداد از این طبقات ممکن است در یک استان وجود داشته...
قیمت: 40,000 ریال     تعداد صفحات:     مشاهده توضیحات

شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان اردبیل شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان اردبیل
لایه ی شیپ فایل پهنه بندی خطر زلزله استان اردبیل قابل استفاده در نرم افزار Arc GIS این لایه پهنه بندی خطر زلزله در سطح استان را نشان می دهد. در این لایه خطر زلزله در سه سطح طبقه بندی شده است که شامل "خطر متوسط"، "خطر بالا" و "خطر بسیار بالا"ست. هر تعداد از این طبقات ممکن است در یک استان وجود داشته...
قیمت: 40,000 ریال     تعداد صفحات:     مشاهده توضیحات